Click for Larger Version Click for Larger Version

'Fresno Magazine' interview. April 2008.